Zoom
Zoom
Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) cavifrons France 77860 Quincy-Voisins 08-05-2015.jpg

05/11/2016
Zoom
Zoom
Neocoenorrhinus pauxillus France Quincy-Voisins 77860 20-5-2014.jpg

05/11/2016

Zoom
Zoom
R (Involvulus) coerulus.jpg

05/11/2016
Zoom
Zoom
Rhynchites (Lasiorhynchites) cavifrons femelle France Quincy-Voisins 77860 1-06-2013.jpg

05/11/2016

Zoom
Zoom
Rhynchites (Lasiorhynchites) cavifrons mâle France Quincy-Voisins 77860 1-06-2013 .jpg

05/11/2016
Zoom
Zoom
Rhynchites (Rhynchites) bacchus France 77860 Quincy-Voisins 08-05-2015 .jpg

05/11/2016

Zoom
Zoom
Tatianaerhynchites aequatus.jpg

05/11/2016

RHYNCHITIDAE